Dokumenty finansowe – rok obrotowy 2020

Spółka TeamVest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będąca jedynym komplementariuszem spółki I TEAMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie (02-305), ul. Aleje Jerozolimskie 142b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie pod numerem KRS 0000616576, NIP 5252658167, z kapitałem zakładowym 153.482,00 zł opłaconym w całości, zwaną dalej “SPÓŁKĄ” przekazuje do wiadomości akcjonariuszy dokumenty finansowe za rok obrotowy 2020, w tym: