Wezwanie do Złożenia Dokumentów Akcji

Spółka TeamVest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będąca jedynym komplementariuszem spółki I TEAMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie (00-220), ul. Rajców 25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie pod numerem KRS 0000616576, NIP 5252658167, z kapitałem zakładowym 153.482,00 zł opłaconym w całości, zwaną dalej “SPÓŁKĄ

WZYWA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI

w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Rajców 25, 00- 220 Warszawa, Polska.

Złożenie dokumentów akcji w siedzibie Spółki jest wymagane w związku z obowiązkową dematerializacją akcji na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1798). Dokumenty akcji, które nie zostaną złożone w Spółce, tracą moc w dniu 1 marca 2021 roku oraz zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Złożenie akcji zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.