Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2020 r

Spółka TeamVest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będąca jedynym komplementariuszem spółki I TEAMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie (00-220), ul. Rajców, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616576, zwaną dalej “SPÓŁKĄ

ZWOŁUJE ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 30 września 2020 roku w kancelarii notarialnej Pawła Matusiaka przy ul. Żelaznej 67 lok. 57, Warszawa, o godzinie 9.00, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia komplementariuszowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
8. Powzięcie uchwały wyboru Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne umorzenie wyemitowanych warrantów serii A;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.